Regulamin promocji „Rabat 40% na pierwsze zamówienie”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 40% na pierwsze zamówienie” jest DTFtransfer.com sp. z o.o. z siedzibą przy: Biechów 72B, 28-133 Pacanów, działający pod numerem NIP: 655-198-57-79
 2. Promocja ma na celu sprawdzenie (przetestowanie) jakości naszych produktów przez nowych klientów poprzez realizację zamówienie w bardzo korzystnej cenie.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego  DTFtransfer.com.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do firm które nie figurują w naszej bazie danych (tj. nigdy wcześniej nie złożyły w naszej firmie zamówienia)

ZASADY PROMOCJI

 1. Czas trwania Promocji: od 01.2022 godz. 07:00 do 31.12.2022 godz. 24:00 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją.
 2. Miejscem w którym można skorzystać z promocji jest sklep internetowy dostępny pod adresem: https://dtftransfer.com
 3. W ramach Promocji, każdy nowy Klient, którego Firma w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora do kwoty max 500 euro, objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym DTFtransfer.com, otrzyma rabat na zakup produktów Organizatora w wysokości  40% na pierwsze zamówienie.
 4. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem 40%, za pośrednictwem sklepu internetowego DTFtransfer.com, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt Organizatora objęty Promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. Ważne, aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, w polu kod rabatowy należy wpisać kod otrzymany w wiadomości mail oraz złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym DTFtransfer.com. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 5. Promocja ma ograniczenia zakupowe, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji jeden raz.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepie DTFtransfer.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie DTFtransfer.com
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego DTFtransfer.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
en_GB